Témavezetés

Szakdolgozat, diploma témavezetés és konzulensi tevékenység

Aktuális témák:

A hallgató feladata az NTI-ben fejlesztett végeselem-módszeren alapuló diffúziós kóddal történő tranziens tesztszámítások végrehajtása, mely során a hallgatónak először meg kell ismerkednie az időfüggő diffúziós kódok tesztelésére alkalmazott nemzetközi kinetikus benchmark problémákkal, majd ki kell választania olyan teszteseteket, melyeken a rendelkezésére bocsátott és az általa megismert diffúziós kód számítási képességeit alkalmasan tanulmányozni lehet. A kiválasztott problémákhoz geometriai modellt kell készítenie, továbbá a számításokhoz – célszerűen a GMSH program segítségével – hálókat kell generálnia. Amennyiben állandósult állapotbeli számítással inicializálja a tranziens futtatásokat, úgy az állandósult állapotra, amennyiben rendelkezésre áll a kiindulási állapotra vonatkozó eloszlás, akkor a tranziens számításra vonatkozóan hálófüggetlenségi vizsgálatot kell végeznie. Végül a tranziens számítások végrehajtását követően a kapott eredményeket a vonatkozó irodalomban elérhető referencia eredményekkel összehasonlítva kell értékelnie.

A hallgató feladata először a széles körben alkalmazott csoportállandó generálási módszerek megismerése, majd felhasználásra való alkalmasságuk elméleti vizsgálata gömbfüggvények szerinti kifejtésen alapuló transzportközelítéseket alkalmazó determinisztikus kódok esetében. A hallgatónak feladata továbbá, hogy az elméleti vizsgálaton túl következtetéseit egyszerű modellproblémákon keresztül mutassa be, azaz a rendelkezésére álló programkódokkal, megfelelően megválasztott tesztesetekre csoportállandókat generáljon, majd azok alkalmasságát az NTI-n belül fejlesztett SPN transzportközelítést alkalmazó reaktorfizikai kód segítségével tesztelje. A teszteléshez a hallgató végezze el az SPN kóddal számított, illetve a csoportállandók generálására alkalmas kódokkal kapott referencia-eredményeknek az összehasonlító elemzését. A feladat igényli, hogy a hallgató ismerje meg a felsorolt kódok alkalmazását olyan szinten, hogy egyszerű tesztproblémák modellezését végre tudja hajtani, továbbá a HELIOS 2 kód megismerése, alkalmazása céljából együttműködjön a Paksi Atomerőmű Reaktorfizikai Osztályával.

Lezárt és folyamatban lévő témák:

TDK témavezetői tevékenység, eredmények

TDK

OTDK