Reaktorfizika I.

A tantárgy adatai

 • A tantárgy neve:   REAKTORFIZIKA 1
 • Kontakt órák száma: 36 óra előadás, 12 óra tantermi gyakorlat
 • Kredit: 10
 • Számonkérés módja: vizsga
 • A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanár
 • A tantárgy további oktatója:  Dr. Fehér Sándor egyetemi docens

A tantárgy tematikája:

 • Magfizikai alapok. A stabil atommagok tulajdonságai: felépítés, méret, kötési energia, spin, mágneses momentum, statisztika, paritás. Magmodellek: héjmodell, cseppmodell, kollektív magmodell.
 • A radioaktív bomlás általános törvényei. Alfa-bomlás, béta-bomlás, bomlási sorok, gamma-sugárzás.
 • Magreakciók. A hatáskeresztmetszet fogalma. Megmaradási törvények. A magreakciók általános tulajdonságai, 1/v törvény. Magreakció mechanizmusok, közbenső mag, rezonanciák, direkt magreakciók.
 • Magsugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Nehéz töltött részecskék, béta-részecskék, és gamma-sugárzás kölcsönhatásai.
 • Neutronfizika. A neutronok általános tulajdonságai, neutronforrások, neutronok kölcsönhatása az anyaggal.
 • Maghasadás. A hasadás energetikai feltétele. Hasadási termékek, hasadási neutronok.
 • Magfúzió. Fúziós reakciótípusok. A fúziós energiatermelés megvalósításának lehetséges útjai.
 • Reaktorfizikai alapok. Magfüggvények. Fluxus fogalma. Neutronlassulás rugalmas ütközések révén. Neutronspektrum. Csoportállandók. Moderáltság. Doppler-effektus.
 • Sokszorozási tényező, reaktivitás, pontkinetikai egyenletrendszer. Reaktivitásmérés.
 • Kritikussági kísérlet.

Dr. Sükösd Csaba által tartott előadások anyaga PDF formában letölthető.

  Sorszám    Előadó              Link

 1. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 2. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 3. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 4. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 5. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 6. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 7. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 8. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 9. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 10. előadás   Dr. Sükösd Csaba   PDF
 11. előadás   Dr. Fehér Sándor
 12. előadás   Dr. Fehér Sándor