Magfizika

Tantárgyleírás

Tárgy neve  Magfizika
Tárgykód  BMETE80MF00
Oktató  Dr. Kis Dániel Péter, Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény
Kreditpont  4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.)  3/0/0
Követelmény  Vizsga

A tantárgy tematikája

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon „Kísérleti magfizika” tárgy keretében megszerezhető ismeretekre építve a magfizika főbb területeit tekinti át a következő témakörök tárgyalásával:

 • Alapállapotú atommagok mérhető adatainak áttekintése és szisztematikája,
 • atommagmodellek,
 • magerők,
 • magreakciók,
 • magbomlások elméleti leírása,
 • maghasadás sajátosságai,
 • magfúzió és fúziós energiatermelés,
 • kozmológia magfizikai alapjai,
 • nukleáris asztrofizika.

Dr. Sükösd Csaba által tartott előadások letölthető anyagai:

 • Szóráskísérletek (PDF)
 • Kollektív gerjesztések (PDF)
 • Béta-bomlás_1  (PDF)
 • Béta-bomlás_2  (PDF)
 • Béta-bomlás és neutrínó (rövid) (PDF)